Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo

________________________________________________________________________

Predmetom zákazky je osvetlenie prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo. Podrobný opis požadovaných prác uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaz – výmer. Lehota na predkladanie ponúk do 22.04.2021 do 12.00 hod. v zmysle priloženej Výzvy. Ďalšie informácie môžete získať: MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o, Komárňanská 69, 947 01, Hurbanovo. Kontaktná osoba: Ing. Ján Bahorec - Telefón: 0908 799 285 E-mail: jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

 • Výzva na predkladanie cenových ponúk
 • Príloha č.1 k výzve - Vzory dokumentov pre uchádzačov
 • Príloha č. 2 k výzve - Návrh - Zmluva o dielo MsVaK
 • Prílohy č.1 až č. 17 - k návrhu Zmluvy o dielo - Výkaz výmer (*.zip)
 • Príloha č.18 k návrhu zmluvy - Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek
 • Príloha č. 19 Zoznam subdodávateľov na predmete zákazky
 • Projektová dokumentácia prechodov pre chodcov č. 1 až 17 (*.zip/28MB)

  O firme

  založenie

  MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
  Výpis z obchodného registra : oddiel: SRO, VLOŽKA: 14891, Ičo: 36 561 193

 • Organizačná štruktúra spoločnosti:

  • valné zhromaždenie
  • dozorná rada
  • konateľ

  čítať ďalej

  Prevádzkové úseky spoločnosti:

  • obchodno - ekonomický
  • prevádzkový:
   • úsek vody
   • úsek kanalizáci
   • úsek správy verejného osvetlenia

  čítať ďalej

  Predmet podnikania:

  • prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
  • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
  • vodoinštalatérstvo
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
  • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

  Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hurbanovo: v časti I/64 mestská časť „Zelený háj“ RVO č. 3 a „Hurbanovo ,cesta I/64 ,RVO č. 5,6,7,8“:

  • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
  • vodoinštalatérstvo
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
  • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

  Stránkové hodiny:

  P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
  P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00