Pripravované projekty

Mesto Hurbanovo v spolupráci s MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., má pripravené projekty:
  • na výstavbu kanalizácie pod názvom kanalizácia DEFGHJ - dĺžka cca 18 km a 7 prečerpávacích staníc
  • projekt rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hurbanovo

ČOV realizovaný v 2011 - 2012 kanalizácia DEFGHJ realizovaný v 2014 - 2015

Environmentálny fond Bratislava a Mesto Hurbanovo dňa 19. októbra 2011 podpísali Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na intenzifikáciu jestvujúcej ČOV zo súčasných 4070 EO na 9291 EO. Poskytnutá dotácia je vo výške 4.723.404,- €. Predmetom intenzifikácie ČOV Hurbanovo je zvýšenie kapacity. Čistiareň odpadových vôd bude naviac vybavená technologickým zariadením na riadené odstraňovanie nutrientov a riadené spracovanie privádzaných dažďových vôd, čo zníži hydraulické zaťaženie biologického stupňa ČOV a súčasne zabezpečí väčší čistiaci efekt potlačením riadiaceho efektu balasných a dažďových vôd. Nové objekty sa budú pripájať do systému na jestvujúcom prítoku vody a areáli ČOV a vyčistené vody sa budú vypúšťať do recipientu cez jestvujúci merný objekt. Realizovať sa budú stavebné objekty: Čerpacia stanica na prítoku splaškových vôd, Budova mechanického predčistenia, Dažďová nádrž, Biologické linky, Dosadzovacie nádrže, Kalové hospodárstvo, Prevádzková budova a dúchareň, Prepojovacie potrubie, Prípojka VN – 22 kV, Trafostanica. Celkové predpokladané náklady akcie: 5.668.083,60 €. Začiatok a ukončenie akcie: 10/2011 – 12/2012. Generálny dodávateľ: VODOHODPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava. Dodávateľ technológie: Alvest s.r.o. Skalka nad Váhom. Typ technológie: membránová separácia Mitsubishi.

Výstavba bola realizovaná v rokoch 2011- 2012.

Prevádzka ČOV bola zahájená od 17.4.2012 nasledovne:

I. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 31.07.2012.

II. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 30.04.2013.

III. etapa užívacie povolenie od 30.8.2013

Od 30.8.2013 je prevádzka ČOV Hurbanovo v trvalej prevádzke, povolenie vydal: OÚŽP Komárno, pod č: 013/01151-Ve-1

Po vybudovaní kanalizačnej siete v dĺžke 17,3 km v etapách DEFGHJ v roku 2015 bolo vydané OÚŽP Komárno rozhodnutie na: Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV počas skúšobnej prevádzky, na obdobie 1 roka do 31.12.2016.