Kvalita vody

Miesto odberu

Ph

Povol 6,5-8,5

CHSK 5

Max 3

Dusičnany

Max50

Dátum odberu

MsÚ

8,5

0,5

23,8

14.1.2022

Zdroj studňa

7,65

1,08

23,2

22.11.2021

Vodojem

7,49

0,5

13,2

4.7.2022

Potraviny ZH

7,79

0,5

19,8

5.12.2022

ZŠ s Hurbanovo

7,75

0,65

22,7

15.12.2022

 • Cenník služieb - rok 2023


 • Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

  MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod a kanalizáciu vrátane čov a sieť čerpacích staníc v meste Hurbanovo. Ich prevádzka je pomerne náročná na el energiu , flokulanty, prácu, čas a hlavne techniku. V prevádzke je cca 69 čerpadiel a elektromotorov na čov a 14 čerpacích staníc. Najviac problémov robí nie samotná prevádzka, ale veci čo do kanalizácie ani nepatria. Niektorý obyvatelia používajú kanalizáciu ako odpadkový kôš, keď do kanalizácie hádžu vlhčené utierky, zvyšky jedál, hygienické potreby, odevy, masť olej, farby ,lieky a pod. Vyzývame preto svojich občanov, aby vo svojom záujme do kanalizácie vypúšťali výlučne len odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu a očisty obydlí. Ostatné do kanalizácie nepatrí. Uvedené predmety a látky ľudia z nevedomosti, z pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby si uvedomili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým funkčnosť kanalizačných prípojok, ale aj siete verejnej kanalizácie. Súčasne zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie, ktoré môžu byť následne vyššia , hlavne ak dôjde k poškodeniu -vypáleniu alebo zničeniu čerpadla.

    Čo nepatrí do verejnej kanalizácie:

     1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, pančuchy, plienky, obrúsky a podobne do kanalizácie nepatria,ale do zmesového TKO

     2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu a rôzne iné chemikálie. Tieto odpady môžu spôsobiť rôzne chemické reakcie ,a vzhľadom na uzavretý systém zdraviu aj životu nebezpečné.

     3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad, seno, slamu, hnojovicu a podobne. Tieto odpady priťahujú do kanalizácie hlodavcov – potkany sa cez prípojku môže objaviť až v byte a WC. Tuky a oleje po stuhnutí vytvoria v kanalizačnom potrubí doslova zátku, môžu spôsobiť aj vytopenie nižších priestorov.

     4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry spôsobujú upchávanie, takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach./li>

  Realizované projekty

  Mesto Hurbanovo v spolupráci s MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., má pripravené projekty:
  • na výstavbu kanalizácie pod názvom kanalizácia DEFGHJ - dĺžka cca 18 km a 7 prečerpávacích staníc
  • projekt rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hurbanovo

  ČOV realizovaný v 2011 - 2012 kanalizácia DEFGHJ realizovaný v 2014 - 2015

  Environmentálny fond Bratislava a Mesto Hurbanovo dňa 19. októbra 2011 podpísali Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na intenzifikáciu jestvujúcej ČOV zo súčasných 4070 EO na 9291 EO. Poskytnutá dotácia je vo výške 4.723.404,- €. Predmetom intenzifikácie ČOV Hurbanovo je zvýšenie kapacity. Čistiareň odpadových vôd bude naviac vybavená technologickým zariadením na riadené odstraňovanie nutrientov a riadené spracovanie privádzaných dažďových vôd, čo zníži hydraulické zaťaženie biologického stupňa ČOV a súčasne zabezpečí väčší čistiaci efekt potlačením riadiaceho efektu balasných a dažďových vôd. Nové objekty sa budú pripájať do systému na jestvujúcom prítoku vody a areáli ČOV a vyčistené vody sa budú vypúšťať do recipientu cez jestvujúci merný objekt. Realizovať sa budú stavebné objekty: Čerpacia stanica na prítoku splaškových vôd, Budova mechanického predčistenia, Dažďová nádrž, Biologické linky, Dosadzovacie nádrže, Kalové hospodárstvo, Prevádzková budova a dúchareň, Prepojovacie potrubie, Prípojka VN – 22 kV, Trafostanica. Celkové predpokladané náklady akcie: 5.668.083,60 €. Začiatok a ukončenie akcie: 10/2011 – 12/2012. Generálny dodávateľ: VODOHODPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava. Dodávateľ technológie: Alvest s.r.o. Skalka nad Váhom. Typ technológie: membránová separácia Mitsubishi.

  Výstavba bola realizovaná v rokoch 2011- 2012.

  Prevádzka ČOV bola zahájená od 17.4.2012 nasledovne:

  I. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 31.07.2012.

  II. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 30.04.2013.

  III. etapa užívacie povolenie od 30.8.2013

  Od 30.8.2013 je prevádzka ČOV Hurbanovo v trvalej prevádzke, povolenie vydal: OÚŽP Komárno, pod č: 013/01151-Ve-1

  Po vybudovaní kanalizačnej siete v dĺžke 17,3 km v etapách DEFGHJ v roku 2015 bolo vydané OÚŽP Komárno rozhodnutie na: Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV počas skúšobnej prevádzky, na obdobie 1 roka do 31.12.2016.

  Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Hurbanove

  Mesto Hurbanovo počas letných mesiacov realizovalo opravu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti štátnej cesty 1/64 z finančných prostriedkov MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky ako aj úspora finančných prostriedkov na elektrickú energiu. Jedná sa o cca 6km úsek cesty, kde sa vymenilo 40ks osvetľovacích telies v RVO v Zelenom Háji, 174 ks osvetľovacích telies v RVO v Hurbanove na Komárňanskej, Novozámockej ulici a v mestskej časti Pavlov dvor s výkonom Led svietidla 60kW so stmievaním, cena diela je 128 tis. Eur. Nové svietidlá sú opatrené reguláciou zabezpečujúcou stmievanie v čase nižšieho dopravného zaťaženia, t. j. v noci od 23 hod. do 5 hod. rána. Súčasťou bolo aj odstránenie závad na verejnom osvetlení, ktoré boli poruchové a poškodené hlavne v dôsledku výstavby a premávky. Ďalej sa vykonal aj náter stĺpov verejného osvetlenia. Rekonštrukčné práce začali 12.apríla 2021 a ukončenie diela bolo 15.júna 2021.

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Hurbanovo na štátnej ceste I/64

  Na základe vypracovaného projektu sa vybudovalo osvetlenie prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo v mesiacoch jún – august 2021. Predmetom projektu bolo zriadenie bezpečného priechodu pre chodcov na úseku štátnej cesty I/64 v Hurbanove. V rámci projektu sa osvetlilo spolu 17 priechodov a to 1ks v Pavlovom dvore, 4ks v Bohatej, 11ks v Hurbanove a 1ks v Zelenom Háji. Osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov je napájané z rozvodu verejného osvetlenia. Celková cena diela bola 93 tis. Eur, ktorá bola vyčlenená z rozpočtu MsVaK. Cieľom vybudovania osvetlenia priechodov je zvýšiť bezpečnosť chodcov hlavne počas večerných a nočných hodín.