Služby

ponúkané služby

 • vytýčenie podzemných sietí
 • oprava vodovodných a kanalizačných prípojok
 • montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
 • montáž vodovodných sietí
 • montáž a výmena vodomerov
 • vydávanie vyjadrení k podzemným sieťam
 • správa a údržba verejného osvetlenia

dokumenty na stiahnutie:

Podklady k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou:

právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra resp, živnostenský list
 • doklad o vlastníctve (list vlastníctva, kúpna zmluva)
 • projekt vodovodnej prípojky
 • stavebné povolanie

fyzické osoby:

 • doklad totožnosti
 • list vlastníctva
 • projekt vodovodnej prípojky
 • stavebné povolenie

Pri vykonaní zmeny odberateľa, je potrebné predložiť aj odčítaný stav meradla.