Spoločnosť

história fotogalériatechnické údaje

Zásobovanie pitnou vodou


Mesto Hurbanovo je zásobované pitnou vodou zo Skupinového vodovodu Hurbanovo – Bajč, ktorý zásobuje pitnou vodou Hurbanovo a jeho miestne časti Zelený Háj, Holanovo, Vék, Bohatá a obec Bajč.
Vlastníkom vodovodu je mesto Hurbanovo.
Prevádzkovateľom celého vodovodu je MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Mesto Hurbanovo má spolu s hore spomínanými miestnymi časťami v súčasnosti cca 8 100 obyvateľov, podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z mestského vodovodu je cca 65 %. Zdrojom vody pre mesto je vodný zdroj v lokalite Pavlov Dvor - v súčasnosti sa využívajú tri vŕtané studne - HV1, HV2 a HV3 s kapacitou cca 30 l/s, s doporučeným odberným množstvom pre každú studňu 10 l/s.
Vodný zdroj Pavlov Dvor sa nachádza v katastrálnom území Bohatá - mestská časť Hurbanova, presnejšie medzi obcou Bajč a Hurbanovom.

Vodný zdroj tvorí 7 hydrogeologických vrtov HV1 až HV3 a HH1 až HH4. Vrty HV1, HV2, HV3 sú využívané pre Skupinový vodovod Hurbanovo, na ktorý je napojená aj severne ležiaca obec Bajč.
Vodovodný zdroj Pavlov Dvor má doporučenú sumárnu výdatnosť 90 l/s.
Studne HV1až HV3 sú v majetku mesta Hurbanovo a obce Bajč.
Podzemná voda z jestvujúcich využívaných aj nevyužívaných vrtov má veľmi dobré vlastnosti podzemnej vody a vyhovuje vo všetkých ukazovateľoch vyhláške MZ SR č. 151/2004 o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.
Ochranné pásma I. stupňa sú vymedzené oplotením 40 x 40 m.
Voda pre vodovodný systém skupinového vodovodu je hygienicky zabezpečovaná v chlórovni na spoločnom výtlačnom potrubí zo studní DN 300. Odtiaľ je voda výtlačným potrubím dopravovaná do vodovodnej siete Hurbanova a obce Bajč do vežových vodojemov s akumuláciou 100 m3 a odtiaľ gravitačne do vodovodnej siete.
Voda z vodných zdrojov HV1 až HV3 je cez čerpacie stanice nad studňami, ktoré sú riešené ako podzemné šachtové objekty, a výtlačným potrubím DN 200 dopravovaná ponornými čerpadlami do spoločného výtlačného potrubia a ďalej cez chlórovňu do výtlačného potrubia vedeného vedľa štátnej cesty Nové Zámky - Komárno a cez mesto Hurbanovo k hydroglóbusu - 100 m3. Dimenzia výtlačného potrubia je DN 300, dĺžka 4 747 m, z toho DN 300 - liatina - dĺžka 914 m a DN 300 - PE - dĺžka 3 833 m.
Ochranné pásma I. stupňa sú vymedzené oplotením 40 x 40 m.
Rozvádzacie vodovodné potrubia boli postupne budované v jednotlivých uliciach zo zdrojov investora - Mesta Hurbanovo, dimenzie potrubí v uliciach DN 200, 150 a 100.
Dĺžky jednotlivých dimenzií:
DN 200 – 4 884 m
DN 150 – 13 702 m
DN 100 – 20 812 m
Pre zásobenie časti Malý a Veľký Vék bolo vybudované potrubie DN 150.
Pre miestnu časť Zelený Háj potrubie DN 100 - dĺžky 1 311 m.
Pre časť Holanovo DN 100 - dĺžky 763 m.
Vežový vodojem Hurbanovo bol vybudovaný v roku 1987, je oceľový - typ AKNA, je situovaný na sídlisku Stred v Hurbanove, objem 100 m3, má spoločné potrubie na prívod aj odber vody.
Meranie prietoku vody do Hurbanova sa vykonáva vo vodomerovej šachte, ktorá je vybudovaná v areáli chlórovne a v nej je osadené aj meracie zariadenie pre obec Bajč.


Kanalizácia a ČOV


V meste Hurbanovo je čiastočne vybudovaná kombinovaná stoková sieť.
Jestvujúca stoková sieť:
• stoky profilu DN 300 - DN 1000
• celková dĺžka kanalizačnej siete - 42 km

Kanalizačná sieť pozostáva zo stôk:
• jednotných - ktoré spoločne odvádzajú dažďové a splaškové vody, / štátna cesta I/64 /
• splaškových, ktoré gravitačne odvádzajú splaškové vody do jednotlivých stôk,
• splaškových, ktoré odvádzajú splaškové vody cez výtlačné potrubie a čerpacie stanice.

Splaškové vody z mesta Hurbanovo sú čistené v čistiarni odpadových vôd, ktorá bola vybudovaná a odovzdaná do prevádzky v roku 1994. Čistiareň odpadových vôd je situovaná západne od mesta pri Hurbanovskom kanáli - Ibolyás. Je to mechanicko-biologická čistiareň. V priebehu prevádzky bola 1 x rekonštruovaná.
Odpadové vody sú na čistiareň privádzané gravitačne na stierané sito, odkiaľ sú čerpané na vírový lapač piesku. Z mechanického predčistenia sú dopravované cez rozdeľovací objekt do aktivačnej nádrže, kde prebieha aktivácia a stabilizácia kalu.
Z aktivačnej nádrže voda gravitačne odteká do dvojice vertikálnych dosadzovacích nádrží, kde dochádza k separácii aktivovaného kalu od vyčistenej vody.
Prebytočný kal je čerpaný do uskladňovacej nádrže, prípadne do aktivačnej nádrže prvého stupňa ako recirkulovaný.
Vyčistená voda je odvedená cez merný objekt do Hurbanovského kanála - Ibolyás potrubím DN 400.