ČOV  realizovaný v 2011 – 2012

 

Environmentálny fond Bratislava a Mesto Hurbanovo dňa 19. októbra 2011 podpísali Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na intenzifikáciu jestvujúcej ČOV zo súčasných 4070 EO na 9291 EO. Poskytnutá dotácia je vo výške 4.723.404,- €. Predmetom intenzifikácie ČOV Hurbanovo je zvýšenie kapacity. Čistiareň odpadových vôd bude naviac vybavená technologickým zariadením na riadené odstraňovanie nutrientov a riadené spracovanie privádzaných dažďových vôd, čo zníži hydraulické zaťaženie biologického stupňa ČOV a súčasne zabezpečí väčší čistiaci efekt potlačením riadiaceho efektu balasných a dažďových vôd. Nové objekty sa budú pripájať do systému na jestvujúcom prítoku vody a areáli ČOV a vyčistené vody sa budú vypúšťať do recipientu cez jestvujúci merný objekt. Realizovať sa budú stavebné objekty: Čerpacia stanica na prítoku splaškových vôd, Budova mechanického predčistenia, Dažďová nádrž, Biologické linky, Dosadzovacie nádrže, Kalové hospodárstvo, Prevádzková budova a dúchareň, Prepojovacie potrubie, Prípojka VN – 22 kV, Trafostanica. Celkové predpokladané náklady akcie: 5.668.083,60 €. Začiatok a ukončenie akcie: 10/2011 – 12/2012. Generálny dodávateľ: VODOHODPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava. Dodávateľ technológie: Alvest s.r.o. Skalka nad Váhom. Typ technológie: membránová separácia Mitsubishi.
Výstavba bola realizovaná v rokoch 2011- 2012.
Prevádzka ČOV bola zahájená od 17.4.2012 nasledovne:
I. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 31.07.2012.
II. etapa je od 17.4.2012 v skúšobnej prevádzke do 30.04.2013.
III. etapa užívacie povolenie od 30.8.2013.

Od 30.8.2013 je prevádzka ČOV Hurbanovo v trvalej prevádzke, povolenie vydal: OÚŽP Komárno, pod č: 013/01151-Ve-1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  • a

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00

MsVaK


Komárňanská 69

947 01 HURBANOVO

Tel.: 035 - 760 2717, 4380

Fax: 035 - 760 2717

Mob.: 0905 400412

jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk

info@msvakhurbanovo.sk

www.msvakhurbanovo.sk


© 2021 by Novitech Nové Zámky, s.r.o.