Spoločnosť

história fotogalériatechnické údaje

aknaglóbus : 100m3 studne - výdatnosť : HV1 - 13 l/s
HV2 - 15 l/s
HV3 - 12 l/s
HH1 - 10 l/s
rozvod vody: 43 km ČOV: Max. kapacita po rek. 2012: 9291 EO
Max. denný prítok: 2300 m3
rozvod kanalizácie : cca 42 km 14 prečerpávacích staníc
3 odľahčovacie nádrže