Kvalita vody

Miesto odberu

Ph

Povol 6,5-8,5

CHSK 5

Max 3

Dusičnany

Max50

Dátum odberu

MsÚ

8,5

0,5

23,8

14.1.2022

zdroj studňa

7,65

1,08

23,2

22.11.2021

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. prevádzkuje verejný vodovod a kanalizáciu vrátane čov a sieť čerpacích staníc v meste Hurbanovo. Ich prevádzka je pomerne náročná na el energiu , flokulanty, prácu, čas a hlavne techniku. V prevádzke je cca 69 čerpadiel a elektromotorov na čov a 14 čerpacích staníc. Najviac problémov robí nie samotná prevádzka, ale veci čo do kanalizácie ani nepatria. Niektorý obyvatelia používajú kanalizáciu ako odpadkový kôš, keď do kanalizácie hádžu vlhčené utierky, zvyšky jedál, hygienické potreby, odevy, masť olej, farby ,lieky a pod. Vyzývame preto svojich občanov, aby vo svojom záujme do kanalizácie vypúšťali výlučne len odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu a očisty obydlí. Ostatné do kanalizácie nepatrí. Uvedené predmety a látky ľudia z nevedomosti, z pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby si uvedomili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým funkčnosť kanalizačných prípojok, ale aj siete verejnej kanalizácie. Súčasne zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie, ktoré môžu byť následne vyššia , hlavne ak dôjde k poškodeniu -vypáleniu alebo zničeniu čerpadla.

   Čo nepatrí do verejnej kanalizácie:

    1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, pančuchy, plienky, obrúsky a podobne do kanalizácie nepatria,ale do zmesového TKO

    2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu a rôzne iné chemikálie. Tieto odpady môžu spôsobiť rôzne chemické reakcie ,a vzhľadom na uzavretý systém zdraviu aj životu nebezpečné.

    3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad, seno, slamu, hnojovicu a podobne. Tieto odpady priťahujú do kanalizácie hlodavcov – potkany sa cez prípojku môže objaviť až v byte a WC. Tuky a oleje po stuhnutí vytvoria v kanalizačnom potrubí doslova zátku, môžu spôsobiť aj vytopenie nižších priestorov.

    4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry spôsobujú upchávanie, takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach./li>

Realizované projekty

Mesto Hurbanovo v spolupráci s MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., má pripravené projekty:
 • na výstavbu kanalizácie pod názvom kanalizácia DEFGHJ - dĺžka cca 18 km a 7 prečerpávacích staníc
 • projekt rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hurbanovo

ČOV kanalizacia DEFGHJ

Predmetom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v šiestich lokalitách mesta Hurbanovo.
Koncepcia odkanalizovania predmetných ulíc predpokladá vybudovať delenú stokovú sústavu, t.j. oddelené odvádzanie splaškových a dažďových vôd. Splaškové odpadové vody budú odvádzané vodotesnou splaškovou kanalizáciou k čisteniu do ČOV Hurbanovo. Stavba, ktorá je predmetom tohto projektu stavby nerieši problematiku ČOV, rieši iba odvedenie splaškových odpadových vôd v šiestich lokalitách mesta Hurbanovo.
Splaškové odpadové vody z predmetných lokalít budú gravitačne zaústené, alebo prečerpávané pomocou čerpacích staníc do existujúcej stokovej siete mesta a ďalej odvedené do čistiarne odpadových vôd v Hurbanove.

Projektované kapacity:

Čerpacie stanice: 7 ks Splašková stoková sieť kanalizačné rúry HDPE DN 300: 17 595,0 m Kanalizačné prípojky - kanalizačné rúry HDPE DN 150: 1 260 ks Stoková sieť bude slúžiť pre obyvateľstvo. Navrhovaná splašková kanalizácia nebude slúžiť na odvádzanie priemyselných odpadových vôd ani odpadových vôd zo živočíšnej výroby.
Odpadové vody budú mať charakter bežných komunálnych vôd bez prímesí od priemyselných producentov.
Stoky budú odvádzať do nich zaústené splaškové vody gravitačne k zvyšovacím čerpacím staniciam, kde budú ponornými čerpadlami vyčerpané do vyššej úrovne. Prevádzka čerpacích staníc je automatická.
Prevádzka stokovej siete a čerpacích staníc bude vyžadovať občasnú obsluhu a údržbu.
Užívateľom stavby bude mesto Hurbanovo, prevádzkovateľom stavby budú MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

Výstavba bola realizovaná v rokoch 2014- 2015.

Bolo vybudovaných 17,3 km kanalizačných vetiev, 7 čerpacích staníc, elektrické prípojky k čs, a výtlačné potrubie.

Prevádzka kanalizácie bola zahájená etapovite , nasledovne:

I etapa od 22.10.2014 - Stavba bola skolaudovaná povolením OÚŽP Komárno zo dňa 11.9.2015 číslo : OU-KN-OSZP-2015/008837 a odovzdaná do prevádzky. Do 31.12.2016 je v skúšobnej prevádzke .

Stavba bola skolaudovaná povolením OÚŽP Komárno zo dňa 11.9.2015 číslo : OU-KN-OSZP-2015/008837 a odovzdaná do prevádzky. Do 31.12.2016 je v skúšobnej prevádzke.