Pripravované projekty

Mesto Hurbanovo v spolupráci s MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., má pripravené projekty:
  • na výstavbu kanalizácie pod názvom kanalizácia DEFGHJ - dĺžka cca 18 km a 7 prečerpávacích staníc
  • projekt rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hurbanovo

ČOV kanalizacia DEFGHJ

Predmetom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v šiestich lokalitách mesta Hurbanovo.
Koncepcia odkanalizovania predmetných ulíc predpokladá vybudovať delenú stokovú sústavu, t.j. oddelené odvádzanie splaškových a dažďových vôd. Splaškové odpadové vody budú odvádzané vodotesnou splaškovou kanalizáciou k čisteniu do ČOV Hurbanovo. Stavba, ktorá je predmetom tohto projektu stavby nerieši problematiku ČOV, rieši iba odvedenie splaškových odpadových vôd v šiestich lokalitách mesta Hurbanovo.
Splaškové odpadové vody z predmetných lokalít budú gravitačne zaústené, alebo prečerpávané pomocou čerpacích staníc do existujúcej stokovej siete mesta a ďalej odvedené do čistiarne odpadových vôd v Hurbanove.

Projektované kapacity:

Čerpacie stanice: 7 ks Splašková stoková sieť kanalizačné rúry HDPE DN 300: 17 595,0 m Kanalizačné prípojky - kanalizačné rúry HDPE DN 150: 1 260 ks Stoková sieť bude slúžiť pre obyvateľstvo. Navrhovaná splašková kanalizácia nebude slúžiť na odvádzanie priemyselných odpadových vôd ani odpadových vôd zo živočíšnej výroby.
Odpadové vody budú mať charakter bežných komunálnych vôd bez prímesí od priemyselných producentov.
Stoky budú odvádzať do nich zaústené splaškové vody gravitačne k zvyšovacím čerpacím staniciam, kde budú ponornými čerpadlami vyčerpané do vyššej úrovne. Prevádzka čerpacích staníc je automatická.
Prevádzka stokovej siete a čerpacích staníc bude vyžadovať občasnú obsluhu a údržbu.
Užívateľom stavby bude mesto Hurbanovo, prevádzkovateľom stavby budú MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

Výstavba bola realizovaná v rokoch 2014- 2015.

Bolo vybudovaných 17,3 km kanalizačných vetiev, 7 čerpacích staníc, elektrické prípojky k čs, a výtlačné potrubie.

Prevádzka kanalizácie bola zahájená etapovite , nasledovne:

I etapa od 22.10.2014 - Stavba bola skolaudovaná povolením OÚŽP Komárno zo dňa 11.9.2015 číslo : OU-KN-OSZP-2015/008837 a odovzdaná do prevádzky. Do 31.12.2016 je v skúšobnej prevádzke .

Stavba bola skolaudovaná povolením OÚŽP Komárno zo dňa 11.9.2015 číslo : OU-KN-OSZP-2015/008837 a odovzdaná do prevádzky. Do 31.12.2016 je v skúšobnej prevádzke .